HomeGeschiedenisBeheerWonenBezoekmogelijkhedenLinksANBI
Rusthof
ANBI

 

 

 

 

Naam van de instelling

Stichting Rusthof

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

41152077

Bezoekadres
Parkstraat 41-61,  Den Haag

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijf en vijftig jaar, die de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn"elkander te dienen in liefde". vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn.

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een hurcontract (ROZ model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die weliswaar past bij huurders met een bescheiden inkomen,maar de huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels.
Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin.
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd.
De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.
Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Bestuurssamenstelling
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De bestuursleden verrichten hun taken pro deo.

Namen van de bestuurders plus functie
- mevrouw mr. C.M. le Clercq-Meijer,  voorzitter
- mevrouw mr. J.B. Baars-Goettsch,   secretaris
- mevrouw drs. B.M.Padberg,              penningmeester
- mevrouw H.M. de Meester,               tweede penningmeester
- mevrouw mr. M.F. Baaij,                    lid

Uitgeoefende activiteiten 2012
- het bestuur heeft zes maal vergaderd in de bestuurskamer van de Rusthof. Weerkerende onderwerpen waren onderhoud en renovatie van    huisjes, wel en wee van de bewoonsters van Rusthof en de financiën.Ook de kabinetsplannen t.a.v. de woningmarkt zoals de Verhuurder-    heffing en wijziging huurprijsstelsel kwamen ter sprake
- er vonden diverse onderhoudswerken plaats o.a. schilderwerk, vernieuwing van een aantal c.v. ketels. venieuwing putten in de tuin.
- met de beheerster heeft regelmatig overleg plaatsgevonden
- er is een actief beheer gevoerd t.a.v. het vermogen met behulp van een bank/vermogensbeheerder
- het opstellen van de jaarrekening wordt verzorgd door een accountantskantoor
- het bestuur was vertegenwoordigd in het Haags Hofjesberaad en in het Landelijk Hofjesberaad
- Rusthof deed weer mee aan de Open Monumentendag
- aan het einde van het jaar vond de traditionele kerstzang plaats in de hoftuin

Financiële verantwoording 2012
Stchting Rusthof werft niet actief geld of goederen. De stichting besteedt het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen bijna  alleen maar aan de doelstelling.

 


 
Balans per 31 december 2012

             

(Na resultaatbestemming)

               
                 
   

31 december 2012

 

31 december 2011

ACTIVA

 

 €

 

 €

 

 €

 

 €

                 

Vaste activa

               
                 

Materiële vaste activa

     

3.515.000

     

3.583.000

                 

Vlottende activa

               
                 

Vorderingen

     

2.456

     

4.126

Effecten

     

607.329

     

563.593

Liquide middelen

     

201.340

     

131.030

                 

Totaal

     

4.326.125

     

4.281.749

                 
                 
                 
                 
                 
   

31 december 2012

 

31 december 2011

PASSIVA

 

 €

 

 €

 

 €

 

 €

                 

Eigen vermogen

               

Overige reserves

 

3.717.500

     

4.204.303

   
   

 

 

3.717.500

 

 

 

4.204.303

                 
                 

Voorzieningen

     

600.000

     

-

                 
                 

Langlopende schulden

     

-

     

58.991

                 
                 

Kortlopende schulden

     

8.625

     

18.455

                 

Totaal

     

4.326.125

     

4.281.749


Winst- en verliesrekening over 2012

             
                 
                 
   

2012

 

2011

   

 €

 

 €

 

 €

 

 €

                 

Netto-omzet

 

 

 

161.637

 

 

 

100.676

Bruto bedrijfsresultaat

     

161.637

     

100.676

                 

Lonen en salarissen

 

1.321

     

1.320

   

Sociale lasten

 

577

     

629

   

Overige bedrijfskosten

 

648.456

     

40.865

   

Som der bedrijfskosten

 

 

 

650.354

 

 

 

42.814

                 

Bedrijfsresultaat

     

-488.717

     

57.862

                 

Opbrengst van vorderingen die tot vaste activa behoren en van effecten

 

20.699

     

20.169

   

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

819

     

1.123

   

Waardeveranderingen effecten

 

39.590

     

-18.737

   

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

8.806

     

-1.495

   

Som der financiële baten en lasten

 

 

 

69.914

 

 

 

1.060

                 

Resultaat

     

-418.803

     

58.922

HomeGeschiedenisBeheerWonenBezoekmogelijkhedenLinksANBI